คลังเก็บหมวดหมู่: เกษตรเบื้องต้น

วิธีการติดตาและการต่อกิ่ง

การติดตาต่อกิ่ง

การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตาต่อกิ่งนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายกับพืชใบเลี้ยงคู่ (dicots) ที่มีเนื้อไม้แข็ง ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์แบบนี้และวิธีการทำ มีศัพท์บางคำที่จะต้องทำความเข้าใจเสียก่อน

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการปักชำ

การปักชำ

การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการปักชำอาจแบ่งออกเป็น 3 พวกคือ การปักชำกิ่ง (stem cutting) การปักชำใบ (leaf cutting) และการปักชำราก (root cutting)

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการตอนกิ่ง

การตอนกิ่ง

การตอนกิ่ง คือ ศิลปะของการทำให้กิ่งพืชออกราก โดยที่กิ่งพืชนั้นยังติดอยู่บนต้น และเมื่อตัดกิ่งที่ออกรากนั้นออกจากต้น แล้วนำไปปลูก กิ่งนั้นก็จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่โดยมีระบบรากของมันเอง

อ่านเพิ่มเติม

ธาตุอาหารของพืช

ธาตุอาหารของพืช

ธาตุอาหารของพืช ประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและแร่ธาตุหลายๆ ชนิดซึ่งต่างก็เป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและออกดอกอกผล ดังนั้น nutrition จึงเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก สมควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะประกอบกิจการทางด้านกสิกรรม พืชได้รับ nutrition ต่างๆ เหล่านี้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ พืชนั้น เช่น ได้น้ำและแร่ธาตุต่างๆ จากดิน ได้คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ เพราะฉะนั้นสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินจึงนับว่ามีความสำคัญและมีอิทธิพลมากในแง่ที่ว่าพืชจะได้รับ nutrition เพียงพอหรือไม่ ซึ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ทำอย่างไรจึงจะทำให้ดินมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและแร่ธาตุอะไรบ้างที่จำเป็นแก่การเจริญเติบโตของพืช

อ่านเพิ่มเติม

ปุ๋ย และ วิธีการให้ปุ๋ย แก่พืชผักผลไม้

ปุ๋ย

เนื่องจากไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมที่มีอยู่ในดินถูกชะล้างได้ง่าย และพืชต้องการในปริมาณที่มากกว่าธาตุอื่นๆ ฉะนั้นดินมักขาดธาตุดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเติมลงไปเมื่อทำการเพาะปลูกเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของพืช การเติมไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมนี้ทำได้โดยการใส่ปุ๋ยไปในดินปุ๋ยที่ใช้นี้แบ่งออกได้เป็น 4 ชนิดด้วยกันคือ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด

อ่านเพิ่มเติม

วัชพืช (Weeds)

วัชพืช

วัชพืช จัดเป็น plant out of place คือ เป็นพืชที่ขึ้นในที่ๆ คนไม่ต้องการให้ขึ้น วัชพืชส่วนมากเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมดี และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเกษตรของคนได้เป็นอย่างดี วัชพืชจำแนกได้ออกเป็น 3 พวก โดยอาศัยลักษณะการเจริญเติบโตและช่วงอายุ (growth habit)

อ่านเพิ่มเติม

วิธีให้น้ำ แก่พืชผักผลไม้

วิธีการให้น้ำแก่พืช

ปริมาณของน้ำในดินมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช คุณภาพของผลผลิต โรคของรากพืช ความรุนแรงของการระบาดของโรค และปริมาณของแร่ธาตุในดิน ดังนั้น ระบบการให้น้ำที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปลูกพืช ก่อนที่เกษตรจะให้น้ำแก่พืชที่ปลูกอย่างถูกต้อง เขาจะต้องมีความรู้วิธีการที่น้ำซึมผ่านลงดิน ดินที่ใช้ปลูกพืช คุณภาพของน้ำที่ให้กับพืชและระบบการให้น้ำ

อ่านเพิ่มเติม

แมลงศัตรูพืช (Insect pests)

ศัตรูพืช

แมลงเป็นศัตรูพืชที่สำคัญอย่างหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณไว้ว่า ในโลกนี้มีแมลง 625,000 ถึง 1.5 ล้านชนิด ในจำนวนนี้ 85,000 ชนิด พบในอเมริกาเหนือ และถ้ารวมพวกเห็บและไรอีก 2,600 ชนิด เข้าไปด้วยแล้ว จำนวนแมลงทั้งหมดในอเมริกาเหนือ ก็มากกว่าจำนวนประชากรหลายเท่า ปีหนึ่งๆ สหรัฐอเมริกาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดแมลงคิดเป็นเงินหลายล้านเหรียญ แมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่แล้วถูกนำเข้ามาจากประเทศอื่น ในอเมริกาครึ่งหนึ่งของแมลงศัตรูที่ร้ายแรงถูกนำเข้ามา (introduce) จากยุโรป

อ่านเพิ่มเติม

ดิน กับการเจริญเติบโตของพืช

ดิน

ความสำคัญของดินที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชต้องอาศัยดินในการเจริญเติบโตตั้งแต่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจนกระทั่งโตใหญ่ให้ดอกให้ผล

อ่านเพิ่มเติม

โรคพืช (Plant disease)

โรคพืช

โรคพืช หมายถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชสืบเนื่องมาจากเชื้อโรค (pathogen) การที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในภายในหรือภายนอกร่างกายของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เราเรียกสิ่งมีชีวิตที่ตัวอาศัยว่า parasite สิ่งที่มีชีวิตที่เป็นผู้ให้อาศัยเป็น host และเรียกสภาพการอยู่ร่วมกันเช่นนี้ว่า parasitism parasite ที่ต้องอาศัย host ที่มีชีวิตเท่านั้นเป็น obligate parasite ส่วนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนซากสัตว์และซากพืชที่ตายแล้วเรียกว่า saprophyte

อ่านเพิ่มเติม