เงื่อนไขและนโยบาย (Terms and Policies)

เงื่อนไขและนโยบาย

เพื่อให้บล็อกแห่งนี้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่อง ทางเราจึงได้กำหนดเงื่อนไขและนโยบายต่างๆ ขึ้นมาให้ผู้เยี่ยมชมได้ทำความเข้าใจและพึ่งระวังการละเมิดเงื่อนไขและนโยบายต่างๆ ของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของบล็อกและผู้เยี่ยมชมเป็นสำคัญนั้นเอง

เงื่อนไขการใช้งาน (Terms of Use)

 • เราอนุญาตให้ท่านสามารถนำข้อมูลบนบล็อกแห่งนี้ไปใช้งานได้ตามความต้องการของท่าน เว้นแต่การนำข้อมูลของบล็อกแห่งนี้ไปเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ อาทิ เว็บไซต์ หนังสือและอีบุ๊ค เป็นต้น
 • ทางเราให้อำนาจท่านในการแชร์บทความต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานบล็อกแห่งนี้ อีกทั้งเรายังสนับสนุนให้ท่านกระทำการดังกล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่บทความต่างๆ ให้กับผู้อื่นได้เยี่ยมชม
 • ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นที่กล่องความคิดเห็นของบทความต่างๆ ที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นอยู่ในบล็อกแห่งนี้ แต่ความคิดเห็นดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับทางเรา ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศที่ดีของบล็อกเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดต่างๆ อีกด้วย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 • การให้ข้อมูลใดๆ ในบล็อกแห่งนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และหากท่านให้ข้อมูลใดๆ ย่อมถือว่าท่านยอมรับการติดตามตรวจสอบอันจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกิดขึ้นจากการใช้งานบล็อกแห่งนี้ หมายความว่าท่านได้อนุญาตให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบล็อก ซึ่งทางเราจะให้ความคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับที่สุด แต่ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจารกรรม ซึ่งมิได้เกิดจากความประมาทของทางเรา หรือเกิดสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
 • ทางเราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสำคัญ เราจึงให้คำมั่นว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกของบล็อกเราจะได้รับความคุ้มไว้เป็นความลับที่สุด โดยจะไม่มีการอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามในทุกกรณี”
 • ทางเราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลทางด้านประชากรให้แก่บุคคลที่สาม โดยข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตน ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอันขาด

การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

 • ข้อมูลใดๆ ที่มีการเผยแพร่บนบล็อกแห่งนี้ บางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นการนำข้อมูลใดๆ ไปใช้จึงมีความเสี่ยง ดังนั้นหากท่านนำข้อมูลใดๆ ที่ได้เผยแพร่ที่บล็อกแห่งนี้ไปใช้ แล้วเกิดความเสียหายขึ้น ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด
 • ข้อความและรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนบล็อกแห่งนี้ อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหมายความหมายปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เกิดความผิดพลาดหรือแตกต่างออกไปจากความจริงในปัจจุบัน ซึ่งหากนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้จริง
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรองความถูกต้องของข้อความ รูปภาพ ลิงก์และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้ทำการเผยแพร่บนบล็อกแห่งนี้
 • ทางเราได้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้เยี่ยมชม ดังนั้นหากความคิดเห็นใดๆ ที่ผู้เยี่ยมชมได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ เข้าข่ายละเมิดกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายใดๆ ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นดัง กล่าว

หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล์ korlidun1985@gmail.com