เกี่ยวกับเรา (About Us)

เกี่ยวกับเรา

บล็อกนี้มีชื่อว่า Plookphak.com ( อ่านว่า “ปลูกผัก” ) เป็นบล็อกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับ “วิธีปลูกผักและผลไม” โดยวิธีการนำเสนอเนื้อหานั้นจะไล่เรียงตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การเตรียมการ การปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยว อีกทั้งในบางบทความยังอาจมีการนำเสนอเนื้อหาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพิ่มเติมเข้าไปด้วย เพื่อให้บทความเกิดความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ท่านอาจจะยังไม่เห็นจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการจัดทำบล็อกแห่งนี้ขึ้นมา ทางเราจึงได้นำเสนอจุดมุ่งหมายในการสร้างบล็อกแห่งนี้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของบล็อกแห่งนี้อย่างชัดเจน ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปลูกผักและผลไม้ ได้มีแหล่งข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้
 • เพื่อให้ผู้ที่สนใจปลูกผักและผลไม้ ได้มีแหล่งข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ก่อนที่จะทำการปฏิบัติจริง
 • เพื่อให้ผู้ที่ปลูกผักและผลไม้ ได้มีแหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการปลูกผักและผลไม้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากจุดมุ่งหมายดังกล่าวในข้างต้น เราจึงได้ทำการแยกเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีปลูกผักและผลไม้ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าชม ซึ่งเราได้ทำการแยกเนื้อหาวิธีปลูกผักและไม้ออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

วิธีปลูกผักประเภทต่างๆ

เราได้ทำการแบ่งประเภทของผักโดยใช้เกณฑ์ส่วนที่บริโภคเป็นหลักในการแบ่ง ซึ่งทำให้เราสามารถแบ่งหมวดหมู่ของวิธีปลูกผักประเภทต่างๆ ได้เป็น 6 หมวดหมู่ ดังต่อไปนี้

 1. ผักประเภทกินดอก
 2. ผักประเภทกินผล
 3. ผักประเภทกินราก
 4. ผักประเภทกินลำต้น
 5. ผักประเภทกินเมล็ด และ
 6. ผักประเภทกินใบ

วิธีปลูกผลไม้ประเภทต่างๆ

เราได้ทำการแบ่งประเภทของผลไม้โดยใช้เกณฑ์ฤดูกาลเป็นหลักในการแบ่ง ซึ่งทำให้เราสามารถแบ่งหมวดหมู่ของวิธีปลูกผลไม้ประเภทต่างๆ ได้เป็น 3 หมวดหมู่ ดังต่อไปนี้

 1. ผลไม้ฤดูหนาว
 2. ผลไม้ฤดูร้อน และ
 3. ผลไม้ฤดูฝน

จากรายละเอียดทั้งหมดที่ได้กล่าวมา เราคิดว่าท่านจะเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายสำคัญของบล็อกแห่งนี้อย่างชัดเจนและสามารถใช้งานและเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

สุดท้ายนี้ทางเราคาดว่า ท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจากบล็อกแห่งนี้และหวังว่าท่านจะบอกต่อกับเพื่อนและคนรู้จักของท่านเกี่ยวกับบล็อกแห่งนี้

หมายเหตุ : หากท่านมีเหตุอันใดที่ต้องการติดต่อเรา สามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล์ korlidun1985@gmail.com