คลังเก็บหมวดหมู่: ผักประเภทต่างๆ

วิธีปลูกถั่วฝักยาวฝักสีม่วง (Purple Yard Long Bean)

ถั่วฝักยาวฝักสีม่วง

ถั่วฝักยาวฝักสีม่วง เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีความสำคัญพืชหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้นิยมปลูกกันเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ฝักสีม่วงให้คุณค่าทางโภชนาการ โดยมีปริมาณสารแอนโธไซยานินสูงกว่าถั่วฝักยาวทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกถั่วนั่ง (Cowpea)

ถั่วนั่ง

ถั่วนั่ง นอกจากจะปลูกเพื่อรับประทานฝักสด หรือเพื่อเก็บเมล็ดแห้งแล้ว ยังสามารถที่จะปลูกพืชใช้ทำเป็นพืชอาหารสัตว์ หรือปลูกเพื่อใช้เป็นพืชปรับปรุงก็ได้ ดังนั้น วิธีปลูกถั่วนั่ง จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกคอนยัคคุ (Konnyaku) หรือ บุกญี่ปุ่น

คอนยัคคุ

คอนยัคคุ (Konnyaku) เป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียก “บุก” ชนิดหนึ่งในภาษาญี่ปุ่น พืชชนิดนี้มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษว่า “Elephant foot” เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ Araceae ในที่นี้จะขอใช้ชื่อที่เรียกในภาษาญี่ปุ่น คือ คอนยัคคุ เนื่องจากเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากบุกทั่วไปที่เรารู้จักกันมานาน และมีแนวโน้มที่สามารถจะผลิตเพื่อการอุตสาหกรรมอาหารและยา เพื่อการส่งออก

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกข้าวโพดฝักอ่อน (Baby Corn)

ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นผักอุตสาหกรรมและส่งออกที่สำคัญของประเทศ การส่งออกมีทั้งการแปรรูปบรรจุกระป๋อง การส่งออกฝักสด และการแช่แข็ง ประเทศไทยสามารถทำรายได้จากข้าวโพดฝักอ่อน เป็นมูลค่ามากกว่าพันล้านบาท สำหรับเกษตรแล้ว ข้าวโพดฝักอ่อน นับเป็นผักที่นิยมปลูก เนื่องจากมีเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากมีระบบตลาดที่สะดวกและมั่นคงพอควร ไม่ต้องใช้สารเคมีอันตรายและเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น โดยมีอายุตั้งแต่วันปลูกถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ 45-50 วัน และมีช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวเพียง 7-10 วัน ดังนั้น ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวฝักอ่อนหมดจะใช้เวลาเพียง 60-70 วันเท่านั้น เกษตรกรสามารถปลูกได้ปีละ 4-5 ครั้ง ซึ่งสามารถปลูกเป็นพืชหลักที่ทำรายได้ที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักบุ้งจีน (Water Convolvulus)

ผักบุ้งจีน

ผักบุ้งจีน มีชื่อสามัญที่ใช้เรียกแตกต่างกันไป ในภาษาอังกฤษเรียว่า Water Convolvulus หรือ Kang-Kong เป็นพืชในตระกูล Convolvulaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea aquatica Forsk. Var. reptan มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน พบได้ทั่วไปในแอฟริกา และเอเชียเขตร้อนมาเลเซียและออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกขมิ้นชัน (Turmeric)

ขมิ้นชัน

ขมิ้นชัน มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกใต้ ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติในสภาพพืชป่า มีข้อสันนิษฐานว่าเป็นพืชปลูกที่เกิดจากกระบวนการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติและมีโครโมโซม 3 ชุด ซึ่งเป็นหมันและมีการสืบทอดพันธุ์กันต่อมาโดยวิธีการคัดเลือกพันธุ์และขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศระหว่างขมิ้นชันสายพันธุ์ที่มีโครโมโซม 2 คู่ และ 4 คู่

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกพริกไทย (Pepper)

พริกไทย

พริกไทย มีถิ่นกำเนิดพริกไทยมีถิ่นกำเนิดในมาลาบาร์ (Malabar) ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของอินเดียวใต้ ซึ่งปัจจุบัน คือ รัฐ Kerala ประเทศอินเดีย พริกไทยเจริญเติบโตในพื้นที่ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึง 1,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในแนวระหว่างเส้นรุ้งที่ 20 องศาเหนือ ถึง 10 องศาใต้เส้นศูนย์สูตรกับเส้นแวงที่ 70 องศา ถึง 125 องศา

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกถั่วเขียว (Mung Beans)

ถั่วเขียว

ถั่วเขียว จัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตไว้ใช้ในประเทศ ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีโปรตีนสูง นิยมใช้ทั้งการบริโภคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายรูปแบบ ได้แก่ ถั่วงอก วุ้นเส้น ขนมหวาน แป้งถั่วเขียว สบู่และครีมทาผิว เป็นต้น รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการปรับปรุงบำรุงดิน เนื่องจากถั่วเขียวเป็นพืชอายุสั้นมีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในอากาศ 10-56 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และต้นถั่วเขียวยังสามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ดี โดยทั่วไปจะให้ปริมาณไนโตรเจนสูงถึง 5-6 กิโลกรัมต่อไร่

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกถั่วลิสง (Peanut)

ถั่วลิสง

การปลูกถั่วลิสงให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติดูแลรักษา รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกถั่วเหลือง (Soybean)

ถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง เป็นพืชที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ เพราะมีความต้องการใช้ในประเทศสูง นำมาใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางทั้งการบริโภค และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายรูปแบบ เช่น น้ำนมถั่วเหลือง เต้าหู้ เต้าเจี้ยว เป็นต้น แต่ปัจจุบันถั่วเหลืองกลับมีพื้นที่ปลูกลดลง เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกพืชแข่งขันตัวอื่นที่ดูแลรักษาง่ายและได้กำไรสูงกว่า และจากวิกฤตการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นถั่วเหลืองเป็นพืชอายุสั้น ปัจจุบันจึงเป็นพืชที่นิยมนำมาปลูกหลังนา หรือปลูกทดแทนนาปรัง เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และยังสามารถช่วยตัดวงจรการระบาดของแมลงศัตรูในระบบการปลูกข้าว และช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน เกิดความสมดุลของธาตุอาหาร ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม