วิธีปลูกผักกาดขาวปลี (Chinese Cabbage)

ผักกาดขาวปลี

ผักกาดขาวปลี หรือ ผักกาดขาว มีอยู่มากมายหลายพันธุ์ด้วยกัน แต่ละพันธุ์ก็มีลักษณะการห่อของปลีที่แตกต่างกันออกไป ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นผักที่ใช้บริโภคในส่วนที่เป็นใบทั้งหมด ผักกาดขาวปลีมีต้นกำเนิดอยู่ในเอเชียและวิวัฒนาการมาจากพืชที่มีต้นกำเนิด อยู่ในประเทศจีน ลักษณะที่ต้องการของตลาดคือ ผักที่มีปลีอวบขาว รสหวานกรอบ ซึ่งสามารถบริโภคได้ทั้งแบบสุกและแบบสด อีกทั้งยังนิยมนำไปทำเป็นผักดองหรือตากแห้งอีกด้วย

การเตรียมปลูกผักกาดขาวปลี

ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่ชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีการระบายน้ำได้ ดี และดินจะต้องมีความเป็นกรดด่างอยู่ที่ประมาณ 6-6.8 และต้องไม่ให้ดินขาดน้ำตลอดระยะเวลาที่ทำการปลูก เพื่อให้การเจริญเติบโตและสร้างใบเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ สำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกควรอยู่ที่ประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้ห่อปลีได้ดีที่สุด และต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการค้นคว้าเพื่อสร้างสายพันธุ์ที่สามารถขึ้นได้ดีใน อุณหภูมิที่สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะแก่การปลูกในหลายๆ ประเทศในแถบเอเชีย

ผักกาดขาวปลีนั้นสามารถทำการปลูกได้ทั้งแบบย้าย กล้าและแบบหว่าน และสำหรับการเตรียมดินในปลูกทั้งแบบแปลงกล้าและแปลงปลูก สามารถทำได้เช่นเดียวกับการปลูกกะหล่ำปลี เพราะผักกาดขาวปลีก็เป็นผักที่มีระบบรากตื้นเช่นเดียวกันกับกะหล่ำปลี

การปลูกและการดูแลผักกาดขาวปลี

การปลูกผักกาดขาวปลีส่วนใหญ่ในแถบชานเมืองนั้นนิยมทำการปลูกโดยการยกร่องขุด คลองระบายน้ำ และมักนิยมปลูกแบบหว่านลงบนร่อง อันเนื่องมาจากเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นแบบพันธุ์ผสมซึ่งมีราคาถูก ส่วนบางพื้นที่จะใช้การปลูกแบบเป็นแปลงใหม่แบบผักไร่ มักปลูกเป็นแถวเดี่ยว โดยโรยเมล็ดลงไป หรือถ้าใช้สายพันธุ์ที่มีราคาแพงก็มักจะปลูกกันแบบย้ายกล้า นอกจากนี้อาจปลูกเป็นแบบแถวคู่ก็ได้สำหรับกรณีที่ปลูกแปลงขนาดไม่ใหญ่นัก ส่วนภาคกลางของประเทศมักนิยมปลูกผักกาดขาวปลีสายพันธุ์เบาที่มีราคาเมล็ด พันธุ์ไม่แพง

สำหรับระยะเวลาในปลูกนั้น หากปลูกแบบหว่านลงบนแปลงจะใช้เวลาประมาณ 25-30 วัน หลังจากนั้นก็จะทำการถอนแยกโดยให้เว้นระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ประมาณ 40-50 เซนติเมตร ซึ่งในการปลูกแบบหว่านลงบนแปลงนี้จะใช้จำนวนเมล็ดที่ปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ อยู่ที่ประมาณ 1.2 กิโลกรัม ส่วนการปลูกแบบโรยเป็นแถวจะใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ที่ 350-800 กรัม / ไร่ ส่วนการปลูกแบบย้ายกล้านั้นจะทำการย้ายกล้าได้เมื่อกล้ามีอายุ 4-5 สัปดาห์ จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการปลูกแบบย้ายกล้าจะอยู่ที่ประมาณ 35-40 กรัม / ไร่ โดยใช้พื้นที่ในเพาะกล้าอยู่ที่ประมาณ 2.5-3 ตารางเมตร

การเพาะกล้าและการปลูกในแปลงนั้นปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกกะหล่ำปลี เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นการหว่านลงแปลงอาจไม่สม่ำเสมอ จึงควรผสมเมล็ดพันธุ์ด้วยทรายที่ขนาดเท่าๆ เมล็ดแล้วจึงค่อยหว่าน ซึ่งจะช่วยให้สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ดีขึ้น และหลังจากหว่านเสร็จแล้วควรใช้ปุ๋ยหมักเก่าทับลงและคลุมด้วยฟาง รดน้ำด้วยระบบฝอย หากต้องการไม่ให้มีการงอกของกล้าที่ทับซ้อนกันก็ให้ขุดเป็นหลุมตื้นๆ แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์หลุมละ 3-5 เมล็ด และเมื่องอกได้ 20 วัน ควรถอนไว้ให้เหลือหลุมละ 1 ต้น

สำหรับการให้ปุ๋ย เนื่องจากผักกาดขาวปลีเป็นผักที่ใช้ใบมาบริโภค ดังนั้นปุ๋ยที่ใช้จึงควรใช้อัตรา N:P:K = 2:1:1 เช่น สูตร 20-10-10 ในอัตราประมาณ 80-150 กิโลกรัม / ไร่ โดยพิจารณาถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลัก การใส่มักแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นและครั้งที่สองเมื่อผักอายุได้ 20 วัน ใส่โดยโรยข้างแถวและพรวนดินกลบ สำหรับพันธุ์ที่ห่อปลีแน่นทั้งพวกปลียาวและปลีกลมต้องให้ปุ๋ยยูเรีย หรือแอมโมเนียมไนเตรดเสริมในอัตรา 20-30 กิโลกรัม / ไร่ โดยให้เมื่อผักอายุได้ 30-40 วัน โดยการหว่านแล้วรดน้ำทันที ข้อควรระวังคือต้องไม่ให้ปุ๋ยเกาะที่ใบเพราะใบจะไหม้ ส่วนการรดน้ำนั้นจะต้องทำให้ดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาและควรพรวนดินเพื่อ กำจัดวัชพืชในระยะเริ่มแรกของการปลูกด้วย

การเก็บเกี่ยวผักกาดขาวปลี

ผักกาดขาวปลีที่ปลูกกันในพื้นที่ภาคกลางมักเป็นพันธุ์ที่ห่อหัวไม่แน่น ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการปลูกจนกระทั่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 40-45 วัน สำหรับพันธุ์ที่ปลีแน่นทั้งปลีกลมและปลียาว ซึ่งมักจะปลูกกันในภาคเหนือจะมีอายุประมาณ 50-80 วัน ถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ ในขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวนั้นควรเก็บเกี่ยวตอนที่ปลีกำลังแน่นเพราะหาก ปล่อยนานเกินไปจนปลีคลายออกจะทำให้เน่าได้ง่าย เพราะใบนอกๆ หมดอายุและคลายออกซึ่งจะทำให้สัมผัสกับดินซึ่งเป็นทางเข้าของเชื้อโรคที่ทำ ให้เน่า

วิธีเก็บสามารถทำได้โดยการใช้มีดคมๆ ตัดตรงโคนต้น แล้วจึงตัดแต่งใบที่ไม่สวยออกบางส่วนแต่ให้เหลือไว้บ้างสัก 2-3 ใบ เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนในการขนส่ง