วิธีให้น้ำแก่พืชผักผลไม้ที่ทำการเพาะปลูก

การให้น้ำ

วิธีการให้น้ำกับผักหลังจากปลูกในแปลงแล้ว การให้น้ำวิธีใดก็แล้วแต่ จะต้องคำนึงถึงวิธีการปลูกและระยะของผักที่ปลูกในแปลงเป็นหลัก โดยทั่วไป การให้น้ำแบ่งออกเป็นวิธี ตามความเหมาะสมของสภาพสวนผักดังนี้

1. การให้น้ำไหลผ่านไปตามร่องปลูกผัก (Furrow System) วิธีนี้เหมาะสำหรับไร่ผักที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่เป็นพื้นที่ปรับความลาดเอียดสม่ำเสมอ น้ำจะปล่อยจากพื้นที่ที่สูงแล้วไหลไปตามร่องผัก โดยที่น้ำจะซึมไปยังรากของผักแปลงผักมักยกร่องสูง 10-15 เซนติเมตร

2. การให้น้ำแบบหยด (Drip irrigation) เป็นการให้น้ำแก่ผักทีละน้อย โดยวางท่อและมีหัวปล่อยน้ำเป็นระยะหว่างต้นพืช อัตราการไหลของน้ำที่ออกจากท่อมาทางหัวฉีดช้ามาก แต่สม่ำเสมอพื้นดินจะชื้นอยู่เสมอ วิธีนี้การลงทุนสูงมาก

3. การพ่นน้ำจากคูคลองโดยใช้เครื่องพ่นน้ำติดกับเรือ เหมาะกับแปลงผักที่ลุ่ม ขุดคันคูน้ำรอบๆ แปลงผักมักกว้าง 4-5 เมตร คูน้ำกว้าง 1.5-2 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1-1.5 เมตร วิธีนี้เหมาะสมกับสวนผักแถวชานเมือง และน้ำที่พ่นออกมาเป็นฝอย ซึ่งเหมาะสมกับการเจริญของผัก

4. การใช้เครื่องมือวิดน้ำจากคูคลองหรือตักจากคูคลองขึ้นมารดที่ร่อง  อุปกรณ์ที่ใช้มักเป็นแครง หรือกระป๋องฝักบัว เหมาะสมกับสวนผักขนาดไม่ใหญ่นัก และแรงงานหาได้ง่ายไม่แพง

5. การใช้สายยางฉีด เหมาะกับการปลูกผักในไร่ในพื้นที่มากๆ โดยไม่ยกร่อง แต่การทำงานมักไม่ค่อยสะดวก