การวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสม

แผนการปลูก

ในการปลูกพืชผักผลไม้นั้น เราควรมีการวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสม โดยเฉพาะ หากเป็นการเพาะปลูกเพื่อการค้าด้วยแล้ว ยิ่งต้องวางแผนให้ดี เพราะในการเพาะปลูกนั้น มีเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศและอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมีวิธีพิจารณาพันธุ์ผักให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของท้องที่ที่ใช้ปลูกดังนี้

1. ผักที่ปลูกได้กับดินฟ้าอากาศทุกฤดูกาล คือ พริก มะเขือ ถั่วต่างๆ ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ฟักแฟง แตงกวา

2. ผักที่ต้องการดินฟ้าอากาศแบบเย็น หรือต้องปลูกได้ในฤดูหนาว เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก หอมใหญ่ ถั่วแขก พริกยักษ์

3. ผักที่ต้องการอากาศเย็นจัดติดต่อช่วงยาว เช่น มันฝรั่ง และโดยเฉพาะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของผักในข้อ 2. ควรต้องให้มีอากาศเย็น 60-70 องศาฟาเรนไฮต์ และเวลายาวนาน

เมื่อพิจารณาถึงผักที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ที่จะปลูกแล้ว ก็ควรจะคำนึงถึงวีการปลูกผักนั้นๆ ซึ่งการปลูกผักแยกออกได้เป็น 2 วิธี คือ การปลูกลงแปลงผักเลย และการปลูกแบบเพาะกล้าแล้วย้ายกล้า ซึ่ง 2 วิธีนี้ต่างก็มีความเหมาะสมในแต่ละปัจจัยดังนี้

1. ราคาเมล็ดพันธุ์ ถ้าเมล็ดพันธุ์มีราคาแพงควรปลูกโดยการย้ายกล้า เพราะจะได้ใช้จำนวนเมล็ดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขนาดของเมล็ดพันธุ์ ถ้าเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก ควรปลูกโดยการย้ายกล้า เพราะการดูแลต้นระยะเริ่มงอกจะสะดวกและดูได้ใกล้ชิด สำหรับพวกที่มีเมล็ดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีย้ายกล้า

3. ระบบราก พิจารณาจากส่วนที่ใช้รับประทาน หากเป็นราก รากนั้นควรสมบูรณ์ จึงไม่ควรปลูกโดยการย้ายกล้า เพราะขณะตอนย้ายอาจทำให้รากขาดได้ นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงการเจริญของรากผักแต่ละชนิด สำหรับผักที่ไม่ใช้รากหรือหัวรับประทาน จะปลูกโดยย้ายกล้าได้ต่อเมื่อผักนั้นเป็นผักที่นิสัยแตกรากใหม่ได้รวดเร็ว

4. ระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว หากปลูกโดยวิธีย้ายกล้าจะเสียเวลานี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์

5. ค่าแรงงาน การปลูกโดยการย้ายกล้าจะเปลืองแรงงานมากกว่า หากแรงงานหายากและแพง วิธีนี้ไม่เหมาะสม

6. ขนาดของสวนผัก สวนผักที่มีขนาดเล็ก การย้ายกล้าอาจไม่มีปัญหา เพราะทำเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว หากสวนผักมีขนาดใหญ่มาก อาจเสียเวลาในการย้ายกล้ามาก ทำให้ผักโตไม่เสมอกัน ยากแก่การปฏิบัติรักษาดูแลในขั้นต่อไป เช่น การพรวนดิน ปราบศัตรูพืช

7. ราคาของผลผลิต เนื่องจากการปลูกโดยวิธีย้ายกล้านั้น ต้องลงทุนค่าแรงงานสูงกว่า ดังนั้น จึงเหมาะแก่การปลูกเพื่อขายผักสดออกตลาดเพื่อบริโภค เพราะผักนี้จะราคาสูงกว่าที่ผักที่ปลูกเพื่อส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม